Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Trzeci sektor - co to za twór

Co to są właściwie organizacje pozarządowe? Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, związki, grupy nieformalne. Dla większości z nas są to podmioty mało widoczne czy ledwo kojarzone. Najczęściej jest to Greenpeace, Fundacja Owsiaka realizująca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Związek Harcerstwa Polskiego czy  Fundacja Anny Dymnej. Jest tak przede wszystkim ze względu na specyfikę organizacji pozarządowych. Większość z nich prowadzi swoje działania bez rozgłosu i z dala od „taniej sensacji”. Ale najważniejszym co stanowi o specyfice sektora pozarządowego są cele, dla których powołuje się podmioty trzeciego sektora.

 

Aktywność społeczno-zawodową we współczesnych rozwiniętych cywilizacjach dzieli się na trzy sektory. Są to:

Sektor I – Publiczny

 1. cel działania:  ogólne kierowanie rozwojem społecznym, zaspokajanie potrzeb społecznych i organizowanie życia społecznego
 2. źródło finansowania:  dochody budżetowe (środki pochodzące z opłat skarbowych
  i podatków)
 3. relacje podmiot sektora – obywatel: zabezpieczenie przymusem państwowym (obowiązek obywateli do wypełniania pewnych zobowiązań względem tych podmiotów)
 4. Wyróżnić tu możemy m.in. organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, trybunały, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne.
 5. Inne nazwy: administracja rządowa i samorządowa, sektor finansów publicznych, administracja publiczna

Sektor II – Prywatny

 1. cel działania:  osiągnięcie zysku
 2. źródło finansowania:  przychody ze sprzedaży towarów i usług
 3. relacje podmiot sektora – obywatel: pełna dobrowolność obywateli do korzystania
  z oferty danych podmiotów
 4. Wyróżnić tu możemy m.in. przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie, sklepy, zakłady usługowe itp.
 5. Inne nazwy: biznes, sektor gospodarki rynkowej,

Sektor III – Pozarządowy

 1. cel działania:  zaspokajanie potrzeb społecznych
 2. źródło finansowania:  dotacje z administracji publicznej, biznesu, od innych ngo-sów czyli fundacji lub bezpośrednio od obywateli
 3. relacje podmiot sektora – obywatel: pełna dobrowolność obywateli do korzystania
  z oferty danych podmiotów, jak również ich wspierani
 4. Wyróżnić tu możemy m.in. fundacje, stowarzyszenia,  partie polityczne, organizacje społeczne, religijne, ekonomiczne, zawodowe i inne
 5. Inne nazwy: sektor społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, sektor społeczny

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png