Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Wolontariuszem możesz być w wielu instytucjach i organizacjach, które ustawa nazywa „korzystającymi”. Wśród nich są:

 • organizacje pozarządowe – podmioty prawne (posiadające zdolność prawną) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w praktyce przede wszystkim stowarzyszenia
  i fundacje;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego np. związki gmin lub powiatów;
 • spółdzielnie socjalne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych np. parafie, zakony, ale też bractwa prawosławne, gminy żydowskie lub muzułmańskie;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami, które: nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (czyli tzw. spółki non-profit).;
 • organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej;
 • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy m.in.: szkoły i inne placówki oświatowe,
 • instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, galerie sztuki, ogniska artystyczne, domy kultury,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej, domy opieki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej.

 

Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz tych podmiotów z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej!

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png